Viešpaties maldos prasmė

Lord S Prayer Meaning

Sužinokite Savo Angelo Skaičių

Prieš gilindamiesi į Viešpaties maldos prasmę, supraskime už jos slypinčią istoriją.Viešpaties malda, dar vadinama Tėve mūsų (lot. Pater Noster), yra pagrindinė krikščionių malda.Yra 2 maldos versijos. Mato 6:9-13 ir Luko 11:2-4 taip pat galima rasti Jėzų, mokantį savo mokinius, kaip jiems reikia melstis.

Jėzus visame Naujajame Testamente ir Kalno pamoksle tęsia Biblijos Senajame Testamente esančią maldos tradiciją, kurios pavyzdžiais yra Abraomas, Mozė ir Dovydas (Izraelio patriarchai).dvasinė dešinės ausies skambėjimo prasmė

Ši malda yra labiausiai paplitusi malda, kuri ateina kiekvieno galvoje, kai atrodo, kad nieko nėra gerai. Tai suteikia užmarščiui prasmės ir gyvenimo tikslo.

Malda yra dieviškos ramybės šaltinis tiems, kurie ieško harmonijos ir stabilumo gyvenime, bet neranda jos.

Dievas

Viešpaties maldos prasmėViešpaties malda

Mato 6:9-13 versija (KJV)

Tėve mūsų, kuris esi danguje,
Teesie šventas Tavo vardas;
Tavo karalystė ateik;
Tavo valia tebūnie žemėje;
kaip yra danguje.
Kasdienės mūsų duonos duok mums šią dieną.
Ir atleisk mums mūsų skolas,
kaip mes atleidžiame savo skolininkams.
Ir nevesk mūsų į pagundą;
bet gelbėk mus nuo blogio.
Nes tavo yra karalystė,
ir galybė, ir šlovė,
amžiams.
Amen.

Luko 11:2-4 Versija

Jis tarė jiems: Kai melsitės, sakykite: ‘Tėve, tebūnie šventas tavo vardas, ateik tavo karalystė. Kasdienės mūsų duonos duok mums kiekvieną dieną. Atleisk mums mūsų nuodėmes, nes ir mes atleidžiame kiekvienam, kuris mums nusideda. Ir nevesk mūsų į pagundą“.

Autoritetinga Viešpaties maldos prasmė

Eilėraštis po eilutės paprastais žodžiais pasakysime teisingą ir ištikimą Viešpaties maldos prasmę.

Tėve mūsų, kuris esi danguje

Naujojoje Sandoroje praktikuojama išmalda, malda ir pasninkas; jos malda yra Tėve mūsų. Mes esame Jo brangūs vaikai. Meldžiame, kad mums būtų suteiktas Jo gailestingumas ir atleidimas.

Žodis menas senojoje anglų kalboje išreiškia būties būseną. Taigi eilutė mūsų Tėve, kuris yra danguje, reiškia, kad meldžiamės Visagaliui, gyvenančiam danguje.

Teesie šventas Tavo vardas

Pašventintas reiškia labai gerbiamas ir traktuojamas kaip šventas. Tebūnie šventas tavo vardas, reiškia, kad Dievo vardas yra šventas ir ramus. Į tai reikia žiūrėti su derama pagarba ir pagarba. Nors ir laikome Jį savo gelbėtoju, kuris yra ne mažesnis kaip mūsų globėjas, neturime pamiršti tikrojo jo paskyrimo.

Jis yra šios nuostabios visatos kūrėjas ir nenugalimas trijų O, ty visagalybės, visažinumo ir visur buvimo, turėtojas.

Taigi, tebūnie šventas tavo vardas, reiškia, kad gerbiame Dievą ir esame ištikimi tik Jam. Jei tikrai gerbsime Tėvą, tada gerbsime, galėsime pasiekti išganymą ir atitikti Dievo planą.

Ateik Tavo karalystė, Tavo Valia tebūnie žemėje, kaip ir danguje

Frazė „Tavo karalystė ateis“ rodo, kad Dievo karalystė jums atnešta, ir tai tiesiog reiškia, kad Dievas bus šalia mūsų iki laikų pabaigos.

Frazė Tebūnie Tavo Valia reiškia, kad Dievo valia pranoks visas kitas įtakas, kad kompensuotų jūsų silpną prigimtį. Tavo valia taip pat rodo, kad tavo norai, kurių paprašys grynų ketinimų, greitai išsipildys.

Frazė Tebūnie Tavo valia, kaip danguje, žemėje tiesiog sako, kad teisingumas bus suteiktas Žemėje, kaip ir danguje.

Mes visi skleisime meilę ir ramybę Žemėje taip, kaip ji sklinda danguje. Tai reiškia, kad nusikaltėlius užklups atėjimas, o gėris bus apipiltas meile ir palaiminimais. Dievas yra visur ir žino viską, kas vyksta visą parą.

Kasdienės mūsų duonos duok mums šią dieną

Eilėraštis kasdienės duonos duok mums šiandien dažnai interpretuojamas įvairiai. Pavyzdžiui, Išėjimo 16:4 Dievas sako Mozei, kad kiekvieną rytą iš dangaus lys duona, kad pamaitintų alkanus Izraelio vaikus. Jie įpareigoti surinkti tik tiek duonos, kiek reikia tai dienai, o kitai dienai jos nepasilikti.

Tai reiškia, kad Tėvas, dovanojantis mums gyvybę, duoda mums duonos, kuri puoselėja mūsų poreikius tiek materialistiškai, tiek dvasiškai. Kuo arčiau Dievo, tuo labiau trokštame jo palaiminimų ir buvimo.

Mes prašome Dievo, kad būtų kaip visada geranoriškas ir ne tik mums, bet ir žmonėms, neturintiems būtiniausių dalykų, parūpintų pakankamai gėrio išgyvenimui.

Kai sakome bus tavo valia , mes prašome, kad Dievo valia vyktų mumyse, kad atsvertų mūsų silpną prigimtį, prigimtį, duotą potraukiui ir pagundai.

Kaip sako žodžiai, tavo valia bus įvykdyta, reiškia, kad tavo norai ar troškimai greitai išsipildys. Eilėraštyje tiesiog sakoma, kad jūsų norai išsipildys Žemėje, kaip ir danguje.

Ir atleisk mums mūsų skolas, kaip ir mes atleidžiame savo skolininkams

Kaip rodo žodžiai, mes pradedame išpažintį kaip nusidėjėliai, kuriems reikia gailestingumo. Pripažįstame, kad nesame neklystantys ir norime išpažinti savo nusižengimus.

Eilėraštis simbolizuoja teisias arba moralines skolas. Pasauliečiams kalbant, Jėzus turi omenyje mūsų praeities nuodėmes. Mes trokštame būti suprasti ir atleisti.

Šioje eilutėje taip pat pabrėžiamas faktas, kad turime išmokti atleisti kitų klaidas, jei prašome, kad mūsų klaidos būtų atleistos.

Eilėraštis, kuris pateisina tai, kas pasakyta, teisingai pasakyta Evangelijoje pagal Matą: Nes jei jūs atleisite žmonėms jų nusižengimus, tai ir jūsų dangiškasis Tėvas jums atleis. Bet jei jūs neatleisite žmonėms jų nusižengimų, tai ir jūsų Tėvas neatleis jūsų nusižengimų (Mato 6:14-15).

Skaityti daugiau: Stebuklingoji tėvo Pio malda už gydymą

Ir nevesk mūsų į pagundą

Kaip aišku iš eilutės, raginame Dievą apsaugoti mus nuo pasaulietiško masalo.

Ši peticija ragina mus padėti kovoti tarp materialistinės laimės ir dvasinės laimės. Meldžiame savo nekaltumo ir sielos apsaugos, kad viso gyvenimo nepraleitume sąžinės graužaties, įsiveldami į tokias apgaules.

Mes tiesiog prašome Dievo, kad jis mus nukreiptų pasirenkant teisingą kelią, kad galų gale nepriimtume impulsyvių klaidingų sprendimų. Mes prašome Jo padėti mums apsisaugoti nuo godumo.

Bet gelbėk mus nuo blogio

Mes prašome Visagalio, kad mus vadovautų ir išlaisvintų nuo visų mūsų gyvenime pasitaikančių blogybių, nuodėmių ir blogio. Mes neturime susidurti su tokiomis problemomis su blogais žmonėmis.

Mes visi turime tamsiąją savo šviesiąją pusę, kurią linkę nepastebėti. Mes prašome Dievo palengvinti mūsų kelią, kad galėtume įsiklausyti į savo visceralinį jausmą ir atskirti, kas teisinga, o kas ne.

Išlaisvindama nuo blogio, kuris linkęs nugalėti meilę ir žmogiškumą, Bažnyčia taip pat išryškina brangios dovanos – ramybės ir ištvermės malonės, laukiant Kristaus sugrįžimo, esmę.

Nes tavo yra karalystė, jėga ir šlovė per amžius. Amen

Nes tavo yra karalystė teigia, kad Dievas yra amžinosios jėgos įsikūnijimas. Jo karalystė; Dangus nesiliaus ir bėgs amžinai. Jį paryškina kita eilutė, kurioje sakoma, kad galia ir šlovė amžinai ir amžinai.

Autorius Amen, tai reiškia Tebūnie, darome išvadą ir akcentuojame tai, kas yra maldoje, ir Jėzaus mums mokyti mokiniai.

Ši eilutė reiškia, kad Dievas yra visagalis. Užtikriname Dievą, kad žinome jo vertę ir nesuklysime ignoruodami faktą, kad viskas priklauso Jam.

Jis valdo visatą, įskaitant dangų, kur jis valdo, Jis yra atsakingas už tai, kad mes sumokėtume už savo nusižengimus. Jis atsakingas už tai, kad mums atleido. Jis nusipelno viso susižavėjimo ir pripažinimo.

Viešpaties maldos privalumai

Viešpaties malda padeda gerai prisiminti Dievą, leisdama:

▪︎ Kreipkitės į Dievo deramą vietą kaip į Tėvą
▪︎ Garbinkite ir šlovinkite Dievą už tai, kas Jis yra ir už viską, ką Jis padarė
▪︎ Pripažinkite, kad tai yra Dievo valia ir planai yra valdomi, o ne jūsų pačių
▪︎ Prašykite Dievo, ko jums reikia
▪︎ Išpažinkite visas savo nuodėmes ir atgailaukite
▪︎ Prašykite apsaugos ir pagalbos įveikdami nuodėmę ir šėtono puolimus prieš mus.

Skaityti daugiau: Peržiūrėkite kitas galingas maldas, pvz Marija Novena mazgų ir maldų išlaisvintoja

Kai kurios Biblijos eilutės apie Viešpaties maldą dėl geresnio supratimo

1 Jono 1:9

Jei išpažįstame savo nuodėmes, jis yra ištikimas ir teisingas, atleis mums nuodėmes ir apvalys mus nuo visų neteisybių.

Jokūbo 5:16

Todėl išpažinkite vieni kitiems savo nuodėmes ir melskitės vieni už kitus, kad būtumėte pagijo . Teisaus žmogaus malda yra galinga ir veiksminga.

Psalmė 145:18

Viešpats yra arti visų, kurie Jo šaukiasi, visiems, kurie Jo šaukiasi tiesoje.

maisto tinklo pradininkė moteris kalakutiena tetrazzini

Patarlės 15:29

Viešpats toli nuo nedorėlių, bet išklauso teisiųjų maldas.

Romiečiams 8:26

Lygiai taip pat Dvasia padeda mums mūsų silpnybėse. Mes nežinome, ko turėtume melstis, bet pati Dvasia užtaria mus bežodėmis dejonėmis.

1 Jono 5:1

Kiekvienas, kuris tiki, kad Jėzus yra Kristus, yra gimęs iš Dievo, ir kiekvienas, kuris myli Tėvą, myli kiekvieną, kuris iš jo gimė.

Luko 10:21

Tuo metu Jis labai apsidžiaugė Šventąja Dvasia ir tarė: Aš šlovinu tave, Tėve, dangaus ir žemės Viešpatie, kad paslėpei tai nuo išmintingųjų ir protingųjų ir apreiškei kūdikiams. Taip, Tėve, nes toks kelias tau buvo malonus. (Skaityti daugiau: Luko 10:21 )

Mato 6:31-32

Nesijaudinkite, sakydami: „Ką valgysime?“ arba „Ką gersime?“ arba „Kuo apsirengsime?“ Juk pagonys viso šito nekantriai ieško; nes jūsų dangiškasis Tėvas žino, kad viso šito jums reikia.

Mato 18:23-35

Dėl šios priežasties dangaus karalystę galima palyginti su karaliumi, kuris norėjo atsiskaityti su savo vergais. Kai jis pradėjo juos apgyvendinti, jam buvo atvestas vienas, kuris jam buvo skolingas dešimt tūkstančių talentų. Bet kadangi jis neturėjo lėšų grąžinti, jo valdovas įsakė parduoti jį kartu su žmona, vaikais ir visa, ką jis turėjo, ir grąžinti.